سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
مصباح الانس 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
اشارات با شرح خواجه 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
شرح فصوص الحکم قیصری 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
شفا شیخ رئیس 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
تمهید القواعد 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
اُکَر مانالاؤس 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
اُکَر ثاوذوسیوس و مساکن 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
اصول اقلیدس 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاض 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
هندسه  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
زیج بهادری  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
تشریح الافلاک شیخ بهایی  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
شرح چغمینی  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
حاشیه ملاعبدالله